נושאים

calend
מצוות ההגדה 4 – תוכן ליל הסדר במשנה 15 במרץ 2020 | מצוות ההגדה 4 – תוכן ליל הסדר במשנה

מצוות הגדה ותוכן ליל הסדר – משנה

ראינו במקורות התנאיים גישות שונות בנוגע לתוכנו ואופיו של ליל הסדר. כעת נעיין באופן שבו הדברים מוצגים במשנה ובעריכה של רבי את מצוות ההגדה של האב לבן.

 

משנה פסחים פ"י מש' ד-ו.

חשוב מאוד לעיין בכתב יד קופמן בנוגע לנוסח המשניות.

  • חשבו מדוע חוזרת משנה ד' פעמיים על יחסי האב והבן (כאן הבן שואל…', 'לפי דעתו שלבן…').
  • מי שואל את השאלות המופיעות במשנה?
  • במה עוסקות השאלות המופיעות במשנה? מה ניתן ללמוד מכך על עיקרו של ליל הסדר?

בעניין זה עיינו גם בברייתא בבבלי פסחים קטז ע"א בתחילת הגמרא על המשנה שלנו.

  • במה עוסקת פרשיית 'ארמי אובד אבי' (עיינו בפסוקים), מה ניתן ללמוד מכך על עיקרו של ליל הסדר?
  • מהי המילה המנחה של משנה זו?
  • מה ניתן ללמוד מדבריו של ר"ג על עניינו של ליל הסדר? שימו לב לתכנים החשובים לדעתו, לאיזה תקופה הם מתייחסים?
  • השוו את הדברים גם למופיע במשנה ד, האם ניתן למצוא דמיון?

האם ניתן למצוא קשר בין דבריו של ר"ג כאן ובין עמדתו שראינו קודם לכן בסיפור?

  • השוו את המשך משנה ה' לדבריו של ר"ג: מה התוכן המרכזי? לאיזה תקופה מתייחסים? השוו לחלקיה של משנה ד' – האם יש קשר בין המשניות?
  • האם ניתן למצוא דמיון בין העולה ממשנה ד' ובין העולה ממשנה ה'?

האם ניתן למצוא קשר בין מבנים אלו ובין הבאת מחלוקת ב"ה וב"ש שכבר עסקנו בה?

  • לאיזו עמדה קרובים דברי ר' טרפון ור' עקיבא? האם יש קשר לעמדתם בסיפור?

 

סכמו את העמדות השונות העולות ביחס לליל הסדר לאור כל מה שראינו כאן.

 

יעניין אותך גם