נושאים

calend
מצוות הגדה 2 – מדרשי ארבעת הבנים 15 במרץ 2020 | מצוות הגדה 2 – מדרשי ארבעת הבנים

מצוות הגדה – מדרשי ארבעת הבנים במקורות חז"ל

לאחר שראינו את מצוות ההגדה לבנים בתורה נעבור לעסוק במדרשים על פרשיות אלו שמהם נוצרו 'ארבעת הבנים'. לסיפור ארבעת הבנים יש כמה מקורות והשוואה בין המקורות הללו מלמדת על הבדלי משמעות.

השוו בין המדרשים השונים לארבע בנים, ובין כל מדרש למקורו בתורה.

בכל אחד מהמקורות שימו לב לדברים הבאים: מהיכן לקוחה השאלה, מהיכן לקוחה התשובה, מה השינויים שהוכנסו לכתוב ומה סיבתם, מה סדר הבנים ומי מוצג מול מי, האם ניתן למצוא סדר בין התשובות.

מתוך כך חשבו במה שונה תפיסתו של כל מדרש בנוגע למצוות הגדה – מה תכלית ההגדה לבנים? מה התוכן של ההגדה לבנים (במה עוסקים).

 

מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת בא, מסכתא דפסחא פרשה יז ד"ה 'והגדת לבנך', פרשה יח ד"ה 'מה העדות…'.

ירושלמי פסחים פ"י הל' ד 'תני ר' חייה…'.

הגדה של פסח, 'כנגד ארבעה בנים…'.

 

מכילתא דרבי ישמעאל

מכילתא דרבי ישמעאל בא – מס' דפסחא בא פרשה יז

והגדת לבנך. שומע אני מראש חדש ת"ל ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום ת"ל בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך: בעבור זה עשה ה' לי למה נאמר לפי שהוא אומר מה העבודה הזאת לכם אלא זה בן רשע הוא שהוציא את עצמו מן הכלל ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתה הוציאהו מן הכלל בעבור זה עשה יי' לי בצאתי ממצרים לי ולא לך ולפי שהוצאת את עצמך מן הכלל אלו היית שם לא היית נגאל.

 

מכילתא דרבי ישמעאל בא – מס' דפסחא פרשה יח

מה העדות והחקים והמשפטים וג' – נמצאת או' ארבעה בנים הם: אחד חכם אחד טיפש אחד רשע וח' שאינו יודע לשאול.

חכם מה הוא אומ' מה העדות החקים. אף אתה פתח לו בהילכות הפסח אמור לו הפסח אין מפטירין אפיקומון.

טיפש לאמר מה זאת. ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים.

רשע או' מה העבודה הזאת לכם לפי שהוציא עצמו מן הכלל אף את הוציאו מן הכלל אמור לו בעבור זה עשה ה' לי לי ולא לך אילו הייתה שם לא היתה נגאל.

ושאינו יודע לשאל את פתח שנא' והגדת לבנך וגו'.

 

ירושלמי

תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק י ה"ד

תני ר' חייה כנגד ארבע' בני' דיברה תור' בן חכם בן רשע בן טיפש בן שאינו יודע לשאל.

בן חכם מהו אומ' מה העדות והחקים והמשפטי' אשר צוה יי' אלהינו אותנו אף אתה אמור לו בחוזק יד הוציאנו יי' ממצרים מבית עבדים.

בן רשע מהו אומר מה העבודה הזאת לכם מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה מכיון שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתה אמור לו בעבור זה עשה יי' לי לי עשה לאותו האיש לא עשה אילו היה אותו האיש במצרים לא היה ראוי להיגאל משם לעולם.

טיפש מהו אומר מה זאת אף את למדו הילכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקימון שלא יהא עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת.

בן שאינו יודע לשאל את פתח לו תחילה. אמר ר' יוסה מתניתא אמר' כן אם אין דעת בבן אביו מלמדו.

 

נוסח ההגדה שלפנינו

כנגד ארבעה בנים דברה תורה: אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול.

חכם מה הוא אומר? מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אתכם. אף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח איפקומן.

רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם. לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל.

תם מה הוא אומר? מה זאת. ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים.

ושאינו יודע לשאל – את פתח לו שנ' והגדת לבנך וגו'.

 

 

ביאור נחמד על דרך הדרוש להבדל בין המקורות:

של"ה, חלק החידושים למסכתות, מצה עשירה, דרוש שני, פסקה שס"ה

 

יעניין אותך גם