משנה ותלמוד
קידושין קרא עוד >
יומא קרא עוד >
ברכות קרא עוד >
שביעית קרא עוד >
סנהדרין קרא עוד >
תמיד קרא עוד >
נזיר קרא עוד >
הוריות קרא עוד >
ראש השנה קרא עוד >
בבא קמא קרא עוד >
בבא בתרא קרא עוד >
מקוואות קרא עוד >
בבא מציעא קרא עוד >
פסחים קרא עוד >
שיעורים בנושא משנה ותלמוד
שיעור בסוגיית עקירה והנחה

קרא עוד >
השבת בזמן ובמרחב

קרא עוד >
שיעור פתיחה ללימוד דין הוצאה

קרא עוד >
סוגיית 'שנים אוחזין' - ניתוח פשט הסוגיא

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'שנים אוחזין' - שיעור ראשון: מבוא

קרא עוד >
איסור הלנת שכר שכיר

חלק א: https://www.youtube.com/watch?v=-d87NmieARw   חלק ב: https://www.youtube.com/watch?v=RltW3ZqZxqQ

קרא עוד >
שיחה לחתימת זמן חורף : "דיני נזיקין בימינו ושטר בוררות"

קרא עוד >
לימוד משניות 'ערבי פסחים'

קרא עוד >
סוגיית 'ר' חייא קמייתא' - שיעור שלישי: שיטות הראשונים

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' - שיעור שני: מודה במקצת

קרא עוד >
סיכום סוגיית 'ר' חייא קמייתא' - שיעור ראשון: פתיחה

קרא עוד >
שיעור כללי: "יסודות דין ארבעים סאה במקווה"

קרא עוד >
"די מחסורו" - מבט מחודש על מצוות הצדקה

קרא עוד >
סיפור רב עמרם חסידא כצוהר להתמודדות עם היצר המיני

פתיחה סיומה של מסכת קידושין, עוסקת בדיני ייחוד. הדיון התלמודי בהלכות אלו, רצוף בדברי אגדה וסיפורים. סיומה של מסכת העוסקת בקידושי אשה באיסור ייחוד מובן ביותר: על פי הרמב"ם במורה נבוכים, הקידושין ...

קרא עוד >
שיעור כללי הרב בני - היחס לגוף

קרא עוד >
'שיעור כללי': תשלום בושת, דין סומא ושאלת הכוונה

קרא עוד >
שיעור כללי: היחס בין תשלומי הנזק והשבת

קרא עוד >
שיעור כללי: תשלומי צער - הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי: היחס בין קנס לממון - הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי: מחלוקת ראשונים בעניין האדם המזיק - הרב בני קלמנזון

קרא עוד >
שיעור כללי: האנוס בדיני הנזיקין - הרב ראם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי - צורת השופר: הרב רא"ם הכהן

קרא עוד >
שיעור כללי: הוראות בשגגה ע''י כלל ישראל ובודדים - הרב בני קלמנזון

שיעור כללי במסכת הוריות מפי ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון,שיעור זה הינו תשיעי בסדרת שיעורי העיון למסכת הוריות.   להורדת השיעור בmp3 לחץ כאן

קרא עוד >
שיעור כללי: התפתחות מושג המופלא - הרב בני קלמנזון

שיעור כללי במסכת הוריות מפי ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון,שיעור זה הינו שביעי בסדרת שיעורי העיון למסכת הוריות.   להורדת השיעור בmp3 לחץ כאן

קרא עוד >
יום עיון קידושין: בין קידושין לנישואין

קרא עוד >
שיעור כללי הוריות: האם פר העלם דבר הוא קרבן ציבור?

קרא עוד >
שיעור כללי: נישואים אזרחיים ופתיחה למסכת הוריות

קרא עוד >
שיעור כללי: דיני ייחוד

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי ביאה

קרא עוד >
שיעור כללי: עדות בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי שטר

קרא עוד >
שיעור כללי: דין החופה

קרא עוד >
שיעור כללי: רצון אונס וקניין בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: דעת ורצון בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי : רכיב הדיבור בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי : נתן הוא ואמרה היא

קרא עוד >
שיעור כללי: קידושי כסף

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

קרא עוד >
שיעור כללי: מקדש במלווה

קרא עוד >
שיעור כללי: מהות קניין כסף

קרא עוד >
שיעור כללי: מחלוקת בית הלל ובית שמאי בכסף הקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: הזוגיות בתורה

קרא עוד >
שיעור כללי: מקור הקניין בקידושין

קרא עוד >
שיעור כללי: פתיחה למסכת קידושין

קרא עוד >
עד זומם – האם הזמה היא תיאור של היסטוריה או שהיא פעולה פרוצדורלית גרידא?

  ראשי פרקים: 1.פתיחה 2. הצגת המקרה  3. הקשר עובדתי או הכרח הגיוני. איזה נתון הוא בעל משקל רב יותר בהכרעה המשפטית?   1. פתיחה: מחלוקת יסודית בתולדות המחשבה האנושית, הינה המחלוקת בדבר הדרך הנכונה ל...

קרא עוד >
שיעור כללי: משניות קידושין

קרא עוד >
הנושא את האשה ולא מצא לה בתולין

ראשי פרקים: 1. פתיחה 2. הצגת המקרה 3. "העמד דבר על חזקתו" 4. התמדה וקביעות בעולם של תנועה והשתנות 5. הבנת המחלוקת בין ר' אליעזר ור' יהושע ביחס למהות הזמן, כהכנה להבנת מחלוקתם ביחס לרמת התקפות של הכ...

קרא עוד >
על "מהלך כעומד דמי", על פרדוקס הדיכוטומיה של זנון, ועל השוני המהותי שבין המקרים

*מכיוון שהמאמר מתפרסם בבלוג של הרב אייל, המיועד גם לקוראים שאינם בני תורה, מופיעים בו הסברים העשויים להראות מיותרים בעיני הקורא המיומן. אשר על כן, מופיעה בגוף המאמר הנחיה להיכן לדלג במהלך הקריאה,...

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת יומא: מהות עינויי יום הכיפורים

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "היחס בין קריאת שמע לתלמוד תורה"

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "סוגיית קריאת שמע מדאורייתא"

קרא עוד >
שיעור כללי מסכת ברכות: "פתיחה לסוגיות קריאת שמע"

קרא עוד >
הזורק גט לאשתו- ידיעה או אחריות

ידיעה או אחריות: איזו מעורבות נדרשת מן האישה במעשה הגירושין? מחלוקת עולא ורב הושעיא בדין חלות הגירושין על-ידי נתינת הגט בחצר האישה ראשי פרקים:         1. פתיחה.         2. הצגת המקרה וראשיתה של...

קרא עוד >
´רישום בטאבו וחזקה בבתי דין לממונות´

קרא עוד >
שיעור כללי: "סיכום קדושת פירות הארץ - בין מאכל אדם לבהמה"

קרא עוד >
שיעור כללי: "אוצר בית דין"

קרא עוד >
שיעור כללי: סיכום דיני שביעית

קרא עוד >
שיעור כללי: ביעור פיירות שביעית

קרא עוד >
שיעור כללי: האם יש קניין לגוי בארץ להפקיע מקדושת שביעית?

קרא עוד >
´שיעור כללי בסוגיית שביעית: ´היחס בין קדושת תרומה לקדושת שביעית

קרא עוד >
האם יש קניין לנכרי להפקיע מקדושת שביעית?

קרא עוד >
´מבוא לדיני קדושת שביעית´

קרא עוד >
יום עיון ישיבתי על יסודות מלאכות השביעית

קרא עוד >
מדרשי ההלכה בעניין האיסורים בשביעית והשוואתם לשיטות בבלי והירושלמי

קרא עוד >
משוואת התקפות המשפטית: למה יש כוח שכנוע רב יותר - לעובדות או למסקנות של חשיבה טהורה

המאמר מופיע המקורו באתר של הרב אייל, תחת השם- 'רציונליזם מול אמפיריציזם'. למעבר לחצו כאן   1. תיאור המקרה: הגמרא (מסכת שבועות מא:) מציגה את הדיון הבא: "ההוא דאמר ליה לחבריה – 'הב לי מאה זוזי דאוזיפ...

קרא עוד >
יסודות המלאכות האסורות והמותרות בשביעית - חלק ב

קרא עוד >
אוקמי ואברויי אילנא

להורדת דף המקורות

קרא עוד >
אוקמי ואברויי אילנא

להורדת דף המקורות

קרא עוד >
יסודות המלאכות האסורות והמותרות בשביעית

קרא עוד >
שיעור כללי- פתיחה לשביעית

קרא עוד >
דיני עריות ותלמוד תורה בבן נח

קרא עוד >
דיני עריות ותלמוד תורה בבן נח

קרא עוד >
איסור שפיכות דמים בבן נח

קרא עוד >
איסור שפיכות דמים בבן נח

קרא עוד >
מקור מצוות בני נח

קרא עוד >
מקור מצוות בני נח

קרא עוד >
פתיחה לשבע מצוות בני נח

קרא עוד >
פתיחה לשבע מצוות בני נח

קרא עוד >
ערכאות של גויים

קרא עוד >
ערכאות של גויים

קרא עוד >
מבנה בית הדין וסמכויותיו

קרא עוד >
מבנה בית הדין וסמכויותיו

קרא עוד >
בתי הדין לממונות בישראל - פשרה וחזרה אל עיקר הדין

קרא עוד >
בתי הדין לממונות בישראל - פשרה וחזרה אל עיקר הדין

קרא עוד >
הכרעה ע"פ רוב

קרא עוד >
הכרעה ע"פ רוב

קרא עוד >
פשרה - המשך

קרא עוד >
פשרה - המשך

קרא עוד >
פשרה

קרא עוד >
פשרה

קרא עוד >
זבל´´א - "זה בורר לו אחד.."

קרא עוד >
זבל´´א - "זה בורר לו אחד.."

קרא עוד >
הוראה במקום רבו

קרא עוד >
הוראה במקום רבו

קרא עוד >
סמיכה חלקית

קרא עוד >
סמיכה חלקית

קרא עוד >
גדר הסמיכה

קרא עוד >
גדר הסמיכה

קרא עוד >
חידוש הסמיכה

קרא עוד >
חידוש הסמיכה

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ - שליחותייהו קא עבדינן

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ - שליחותייהו קא עבדינן

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין א´ - עירוב פרשיות

קרא עוד >
מבוא לתחום המותר לבית דין א´ - עירוב פרשיות

קרא עוד >
דיין יחידי ע"פ שיטות הראשונים

קרא עוד >
דיין יחידי ע"פ שיטות הראשונים

קרא עוד >
מספר הדיינים בבית הדין

קרא עוד >
המשפט האנושי מול הא-לוהי

קרא עוד >
המשפט האנושי מול הא-לוהי

קרא עוד >
פתיחה למסכת סנהדרין - זמן חורף

קרא עוד >
פתיחה למסכת סנהדרין - זמן חורף

קרא עוד >
´מלך לא דן´

קרא עוד >
´מלך לא דן´

קרא עוד >
שיעור כללי בנושא תרומת הדשן

קרא עוד >
שיעור כללי בנושא תרומת הדשן

קרא עוד >
מצוות מינוי מלך

   

קרא עוד >
מצוות מינוי מלך

   

קרא עוד >
השאיפה לסדר - למהות סמכות המלך ובית הדין

בימים אלה אנו עוסקים בנושא המלך. נושא זה מופיע בפרשת שופטים בסמיכות לפרשיות שעוסקות בנושאים – נביא, בית דין הגדול.  מהות הסמכות של המוסדות הללו איננה פשוטה. כמובן שאצל הנביא אין בעיה, משום שהוא מבי...

קרא עוד >
כיוון הלב והפנים

  להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור ו'שמור קישור בשם...'   פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מאוד...

קרא עוד >
הכוונה בתפילה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
השפעת התפילה - שיעור שני

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, ...

קרא עוד >
השפעת התפילה - שיעור ראשון

לצפייה בדף מקורות לחץ כאן (על מנת לפתוח בדף חדש יש ללחוץ במקביל על הכפתור Ctrl)   להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'             פרוייקט זה צ...

קרא עוד >
ברכה על פגישת חבר

שאלה: האם במציאות ימינו נוהגים הדינים של ברכת "שהחיינו" לרואה את חברו לאחר שלושים יום וברכת "מחייה המתים" לרואה את חברו לאחר י"ב חודש? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (נח,ב) מובאים דברי רבי יהושע בן לוי...

קרא עוד >
הביננו ותפילה קצרה - להלכה ולמעשה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
נוסח התפילה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
זמן קריאת שמע ותפילה

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'       פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מ...

קרא עוד >
עבודת ה´ בנזירות

מבוא כדי להתמודד עם הרהורי כפירה יש ללמוד אמונה, העמקה בלימוד אמונה תביא לאמונה. לעומת זאת, כדי להתמודד עם יצר העריות אין ללמוד הלכות אישות ואסור להעמיק בהן. כדי להתמודד עם יצר זה, יש להתנתק ולעשות...

קרא עוד >
תפילות כנגד אבות או כנגד קורבנות - חלק ב´

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
תפילות כנגד אבות או כנגד קורבנות - חלק א´

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
פיקוח נפש - חזרת היוצאים להציל - שיעור שלישי

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
פיקוח נפש - חזרת היוצאים להציל - שיעור שני

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
פיקוח נפש - חזרת היוצאים להציל

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
היחס בין תחום שבת בע´´ש לתחום בשבת

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
תחומין דאורייתא או דרבנן?

להורדת קובץ שמע לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הקישור  ו'שמור קישור בשם...'     פרוייקט זה צורך משאבים מרובים, במידה והנכם מעוניינים להיות שותפים ע"י הקדשת שיעורים לרפואת, לע"נ וכדו' נודה לכם מא...

קרא עוד >
יעניין אותך גם